Fordítás

A “Czárán Gyula” Alapítvány

ALAPSZABÁLYZATA

 

Az 1997.01.05-i közgyűlésen, alulírott, az alapító okiratban megnevezett Egri Ferenc, elhatározom egy nonprofit alapítvány létesítését és megfogalmazom az alábbi alapszabályzatot:

  I. fejezet.Elnevezés,Székhely, Általános célok és meghatározás:

 1. Az alapítvány elnevezése: “Czárán Gyula” Alapítvány
 2. Az alapítvány egy nonprofit, civil (nem kormányzati), politika mentes, önálló szervezet, tudományos-nevelő és művelődési jelleggel.
  Működése időben nem korlátolt.
 3. Az alapítvány székhelye Románia, Oradea, (Nagyvárad), str. Costache Negruzzi, nr. 8, bl. PB25, ap. 2, jud. Bihor, Bihar megye). Az alapítvány képviseleteket és fiókokat létesíthet az országban és külföldön.
 4. Az alapítvány célja az amatőr turizmus népszerűsítése, megszervezése, támogatása és bátorítása, különös tekintettel az Erdélyi Szigethegység nagy úttörője Czárán Gyula, az alapítvány névadója, munkájának megismerése, művének folytatása, valamint környezetvédelmi tevékenység kifejtése, a természeti és emberi környezet érdekében. Az alapítvány tevékenységében részt vehet minden olyan társadalmi csoport, amely érdeklődik vagy vonzódik a természetjárás és környezetvédelem i ránt, korra, nemre, fajra vagy nemzetiségre való tekintet nélkül.
 5. Az alapítvány olyan egyéneket csoportosít, nemzetiségre, foglalkozásra és társadalmi rétegre való megkülönböztetés nélkül, akik meg vannak győződve az alapítvány időszerűségéről és szükségességéről.
  Nem lehetnek az alapítvány tagjai olyan személyek, akik bizonytalan erkölcsi alapokon állnak, vagy nem értenek egyet az alapítvány alapelveivel.
  Az alapítvány együttműködhet polgármesteri hivatalokkal, cégekkel, egyházakkal és más szevezetekkel, belföldön és külföldön egyaránt, természetes és jogi személyekkel az alapszabályzat értelmében és a felek között létrejött megállapodások keretében.
 6. II. fejezet. Az alapítvány céljai.

 7. Az alapítvány, céljai megvalósításáért a következőket javasolja:
 1. kezdeményezze, szervezze, segítse és bátorítsa az amatőr, nevelő és pihenő turizmust, teljes vagy részleges támogatást biztosítva, támogassa a természeti és emberi környezet védelmét olyan kirándulások és tevékenységek keretében, melyeket saját vezetőkkel vagy más hasonló érdeklődésű szervezetekkel együtt bonyolít le,
 2. szervezzen és támogasson részben vagy egészben olyan egyéni vagy csoportos kiküldetéseket, melyek célja felderíteni azokat a bel- vagy külföldi tájeggységeket, ahol a leendő tevékenységek lesznek,
 3. szervezzen meg és vegyen részt olyan rendezvényeken, melyek az alapítvány céljaival egybehangoltak és melyre bel- vagy külföldi szervezők az alapítványt meghívták,
 4. támogassa saját hegyitúra-, barlangász- és környezetvédelmi vezetőinek képzését, hogy ismerjék meg a természeti, történelmi, kulturális és néprajzi vonatkozásokat,
 5. szervezzen és támogasson természetvédelmi munkálatokat, turistaösvények és jelzések felújítását, jelezzen le új turistautakat, létesítsen táborhelyeket, menedékházakat és turista szállókat, megszerezve az ehhez szükséges területeket, építményeket, szállítási eszközöket valamint más felszereléseket, tágyakat és állóalapokat.
 6. adjon ki saját szakfolyóiratot, jelentessen meg turisztikai prospektusokat, lep orellókat, turista kalauzokat, az alapítvány céljainak megvalósítása, Czárán Gyula életének és munkásságának megismerése érdekében, adjon ki jelvényeket, kitűzőket, zászlócskákat az alapítvány népszerűsítésére,
 7. szervezzen kulturális és ismeretterjesztő tevékenységeket, mint: előadások, szimpoziumok, kerekasztal beszélgetések, kiállítások, video- és diavetítések,
 8. létesítsen belföldi és nemzetközi kapcsolatokat olyan szervekkel és szervezetekkel, amelyeknek az alapítvánnyal hasonló céljai és tevékenysége van,
 9. járjon el a hatóságoknál egy Czárán Gyula emlékére felállítandó szobormű létesítésére,
 10. lehetőségeihez mérten támogasson erkölcsileg és anyagilag olyan természetes és jogi személyeket, akik az alapítvány céljaihoz hasonló tevékenységet folytatnak

  III. fejezet. Az alapítvány anyagi javai.

 1. Az alapítvány anyagi javai adományokból, örökségekből, ajándékozásokból, illetékek és tagsági díjakból, támogatásokból, bel- és külföldi jogi személyek bankszámlája felajánlott kamataiból és egyébb jövedelmekből származnak. Ezek a következők: eszközök bérbeadása, sajtótermékek kiadása, belépési díj a rendezvényekre, stb. Ezen anyagi javak csak az alapítvány céljai megvalósítását szolgálhatják. A nyilvántartás és könyvvitel érdekében az alapítvány bankszámlát nyit, mely Egri Ferenc alapító-elnök aláírásával kezelhető.
 2. Az alapítvány kaphat adományokat természetes és jogi személyektől, örökölhet, eladhat, kezelhet, bérelhet, átruházhat, cserélhet ingó és ingatlan javakat, építhet olyan ingatlanokat, melyek az alapítvány tulajdonát képezik, hivatalosan bejegyezve annak nevére, jogi és használati értelemben, amelyeket az alapítvány céljainak megvalósítására használ.
 3. Az alapítványt annak elnöke vezeti, de a tevékenység kiterjedése és szerteágazása esetén, átruházhatja egyes, vagy minden különleges jogosultságát egy igazgatótanácsra, melynek elnöke, alelnöke és tagjai vannak.
  Az alapítvány elnökének feladatai és kötelezettségei:
  -felelős az alapítvány összes számviteli, szervezési és vezetési tevékenységéért,
  -a lehetőségek és szükségletek fügvényében személyzetet alkalmaz, megállapítja azok egyéni hivatali feladatait, kialkussza javadalmazásukat,
  -számviteli és más költségeket fizet ki,
  -felel és gazdálkodik az alapítvány érdekében annak összes javaival, minden tulajdonával, felel az összes adományokért és kölcsönökért stb., amit az alapítvány tagjaitól vagy kivülállóktól kapott, kizárólag az alapítvány céljaira fordítja azokat,
  -összeállít bármilyen más utasításokat, rendszabályokat, melyek hozzájárulnak az alapítvány tevékenységének jobb megvalósításához.
 4. A “Czárán Gyula” Alapítványt úgy a hatóságok, mint más bel- és külföldi szervezetek előtt az elnök képviseli.
 5. Az alapítványba való belépés kérvény alapján történik, melynek elfogadását az elnök vagy az igazgatótanács elemzi; azon tagok kizárását, akik az alapszabályzat elveit megsértik, az elnök vagy az igazgatótanács konszenzussal szavazza meg, nevesítve a kizárás okait.
  Az alapítvány tagjai és támogatói a saját felelőségükre vesznek részt az összes rendezvényen.
 6. Az alapítvány szabad és nyitott bármely természetes és jogi személy számára, aki elismeri az alapítvány alapszabályzatát és a működési elveket.
 7. Az alapítvány fenntartja magának a jogot, hogy szükség esetén, számviteli és egyébb személyzetet (külső és belső munkatársak, stb.) alkalmazzon.
 8. Az alapítvány feloszlatható, ha:
  -kitűzött céljait nem tudja megvalósítani,
  -az alapító vagy igazgatótanács így határoz.
 9. Jelen alapszabályzat módosítható vagy kiegészíthető, ha előzőleg az illető törvényes hatóságokat értesítik erről. A célkitűzések megvalósításában az alapítvány Románia törvényeit tartja tiszteletben.
 10. Jelen alapszabályzat a 21/1924 törvény, 31/1954 Dekrétuma alapján állíttatott össze.

Egri Ferenc, okl. vill. mérnök

alapító elnök